Veelgestelde vragen

Hier staan de veelgestelde vragen en de antwoorden van de meedenkavond. Klik op een vraag om het antwoord te tonen.

Duurzaamheid

De woningen zullen moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat de woningen in basis al duurzaam zijn. De gemeente onderzoekt, samen met de Provincie, of er nog extra maatregelen kunnen worden genomen. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de betaalbaarheid.

In samenwerking met de marktpartijen en ook de Provincie wordt onderzocht wat we hier kunnen doen. Een belangrijk kader dat wij vanuit de gemeenteraad hebben meegekregen is de betaalbaarheid. Hier zullen wij ook nadrukkelijk rekening mee moeten houden.

De woningen zullen moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat de woningen in basis al duurzaam zijn. De gemeente onderzoekt, samen met de Provincie, of er nog extra maatregelen kunnen worden genomen.

Groen/omgeving

Het streven is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen in het gebied en vast te houden zodat het vertraagd afgegeven wordt aan de bodem in plaats van het af te voeren via het riool. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar zoals toevoegen van oppervlaktewater, wadi’s, groene daken op de bebouwing, infiltratieriool of -kratten, etc. Welke (combinatie van) oplossingen voor Doeldijk haalbaar zijn zal in een volgend stadium worden uitgewerkt.

Er zullen werkzaamheden aan de grond moeten worden verricht voordat hierop gebouwd kan worden. Er wordt vooraf onderzoek gedaan naar de exacte situatie.

Het streven is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen in het gebied en vast te houden zodat het vertraagd afgegeven wordt aan de bodem in plaats van het af te voeren via het riool. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar zoals toevoegen van oppervlaktewater, wadi’s, groene daken op de bebouwing, infiltratieriool of -kratten, etc. Welke (combinatie van) oplossingen voor Doeldijk haalbaar zijn zal in een volgend stadium worden uitgewerkt.

De exacte situatie is nog niet bekend. De verwachting is echter dat de auto ontsluiting vanaf het Ijsselveld plaats zal vinden en niet via de Doeldijk.

 

Ja de boomgaard is onderdeel van het plangebied

Ja de boomkwekerij behoort tot het plangebied.

Ter voorbereiding op de bouw wordt hier onderzoek naar verricht. De exacte situatie is op dit moment nog niet bekend bij ons.

Voor de inrichting van de buitenruimte wordt rekening gehouden met speelruimte voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën

Ja voorafgaand aan de werkzaamheden worden de woningen en overige gebouwen in de omgeving geinventariseerd. Zo kan in geval van schade worden vastgesteld of dit is veroorzaakt door de werkzaamheden,

Allereerst zijn De Bleek en Doeldijk locaties die complementair aan elkaar zijn qua karakter, ligging, en ontwikkelingsmogelijkheden. We kiezen er daarom voor om beide locaties te ontwikkelen. We hebben vastgesteld dat we tussen nu en 2030 ca 430 extra woningen moeten bijbouwen, maar tussen nu en 2040 zelfs ca 1.000. We kunnen dus niet volstaan met 1 locatie.

Versnippering hjoeft geen effect te hebben op de prijzen. Overigens valt het met het aantal eigenaren in het plangebied best mee.

De mening van omwoneden over de beeldkwaliteit vinden wij belangrijk. We willen de omwonenden hierin dus inderdaad betrekken. We kunnen uiteraard niet garanderen dat de meningen van de omwonenden allemaal gehonoreerd worden.

De hoogteligging en waterhuishouding zijn bij ons bekend. Het is inderdaad juist dat er voor dit gebied maatregelen moeten worden getroffen om een goede situatie in de toekomst te kunnen garanderen. We doen dit in goed overleg met het hoogheemraadschap.

Het land van Verheul is onderdeel van het plangebied. De exacte bebouwing op dit perceel is nog niet bekend.

Planning/procedures

Een eigenaar kan altijd een beroep doen op zelfrealisatie. Dat kan overigens niet zo maar, er zijn verschillende juridische en programmatische aspcten mee gemoeid. Wij staan open voor een gesprek over dit onderwerp. U kuint daartoe contact opnemen met de projectleider

Er komen in totaal ca 10 woonwagensrtandplaatsen op de uitbreidingslocaties. Op welke locaties is nog niet bepaald.

We moeten met het totale nieuwbouwprogramma voldoen aan de woonvisie. De invulling per locatie kan dus afwijken, zolang we bij elkaar opgeteld maar aan de opgave voldoen. Bij de verdere uitwerking komen we gterug op de onderverdeling per locatie.

We zullen de plannen vooraf voorleggen aan de omwonenden. Aan het ontwerp bestemmingsplan en aan het bestemmingsplan zullen we ruim aandacht schenken in de medio, onder andere door deze plannen tijdig aan te kondigen en te publiceren via de lokale media en op onze website.

Het exacte aantal woningen staat nog niet vast. Gebruikelijk is 25-30 woningen per hectare, plangebied is ca. 9 hectare, bij dit soort ontwikkelingen. Of dit bij de Doeldijk ook zo is moet uit de uitwerking blijken. Dit is sterk afhankelijk van het type woningen, groot of klein, gestapeld of grondgebonden.

Doeldijk is inderdaad een complex plan, maar met een juiste invulling wel haalbaar. We beschouwen het een plan ook in combinatie met de Bleek, dus ook de haalbaarheid moet in die combinatie worden beschouwd.

De gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat er minimaal 30% sociale woningbouw komt. Daarnaast wordt 25% van de woningen gerealiseerd in het betaalbare segment. Dat kunnen huur- of koopwoningen zijn. De overige 45% is vrij van eisen qua bandbreedte voor huur of koop.

Ja die is in oprichting. Voor nadere informatie, gelieve contact op te nemen met de gemeente.

Nee er is nog geen stedenbouwkundig plan. Wij verwachten een eerste opzet tijdens een van de volgende bijeenkomsten met u te kunnen delen.

Een eigenaar kan altijd een beroep doen op zelfrealisatie. Dat kan overigens niet zo maar, er zijn verschillende juridische en programmatische aspcten mee gemoeid. Wij staan open voor een gesprek over dit onderwerp. U kuint daartoe contact opnemen met de projectleider

Ja de gemeenteraad heeft bepaald dat er 25% betaalbare woningen moeten komen (voor koopwoningen is dat een V.O.N. prijs tot maximaal de NHG grens).

Er wordt vooraf een inventarisatie gedaan van de omgeving en van de opstallen. Dan wordt ook bepaald welke risico’s er zijn en wat de beste methode van realisatie is (bouwrijp maken terrein, heien, etc.). Van de opstallen zelf wordt voor aanvang van de werkzaamheden een opname gemaakt, zodat te herleiden is of schade veroorzaakt is door de werkzaamheden.

De gemeente trekt bij de planontwikkeling samen op met de marktpartijen

Er lopen reeds diverse gesprekken. Indien u grondeigenaar bent en hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Montfoort of de betrokken marktpartijen BPD en Bunnik Projecten.

Wij hebben dit onderzocht. Het is niet noodzakelijk om de gemeentewerf te verplaatsen. Afhankelijk van de gekozen oplossing voor de ontsluiting is het misschien wel nodig om enkele functies op het terrein van de gemeentewerf anders te rangschikken of uit te plaatsen.

Wij verwachten op zijn vroegst in 2024 te kunnen starten met de bouw, dan zouden wellicht de eerste woningen ook opgeleverd kunnen worden.

Gemeente en marktpartijen trekken gezamenlijk op.

Uitgangspunt is dat we met de eigenaren minnelijk tot overeenstemming bereiken. Daar zijn de acties op gericht. Alleen als het echt niet anders kan gaan we over tot onteigening.

Nee er is nog geen stedenbouwkundig plan. Wij verwachten een eerste opzet tijdens een van de volgende bijeenkomsten met u te kunnen delen.

Verkeer

De verkeersontsluiting van Doeldijk is inderdaad een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking. Het gebied heeft andere kwaliteiten dan De Bleek. De locaties zijn feitelijk complementair aan elkaar. Het ligt voor de hand om daarom beide locaties te ontwikkelen, elk met zijn eigen karakter.

De exacte situatie is nog niet bekend. De verwachting is echter dat de auto ontsluiting vanaf het Ijsselveld plaats zal vinden en niet via de Doeldijk.

De exacte situatie is nog niet bekend. De verwachting is echter dat de auto ontsluiting vanaf het Ijsselveld plaats zal vinden en niet via de Doeldijk.

Dexacte situatie is nog niet bekend. Het streven is om de nieuwe wijk voor het gemotoriseerd verkeer via IJsselveld te ontsluiten. Het langzaam verkeer kan ook ontsloten worden via de Doeldijk.

Komende zomer zal een evaluatie van het verkeer in de binnenstad, en ook de IJsselbrug, plaatsvinden. Hierin wordt het volledig afsluiten van de brug voor auto’s en vrachtverkeer als optie meegenomen. Op dit moment is besloten eenrichtingsverkeer op de brug in te voeren.

Het idee is om dit bruggetje te bestemmen voor langzaam verkeer en af te sluiten voor iedere vorm van gemotoriseerd verkeer.

Dit wordt onderzocht door een adviesbureau en zal als een van de onderzoeken bij het bestemmingsplan worden gevoegd.

De parkeerplaatsen bij het voormalige Wellant College worden op dezelfde tijd gebruikt als de bezoekers en bewoners van de binnenstad een plek zoeken. De kans is klein dat dubbelgebruik hier de oplossing is. Bij de uiteindelijke afweging of, en hoeveel, parkeerplekken er ten noorden van de Hollandsche IJssel, ten behoeve van de binnenstad, gerealiseerd moeten worden, wordt deze suggestie meegenomen.

Uit het verkeersonderzoek (straks onderdeel van het bestemmingsplan) moet blijken dat de toekomstige verkeersintensiteiten verantwoord blijven.

Het idee is om de Doeldijk op verschillende plekken voor voetgangers en fietsers te ontsluiten en mogelijkheden te creëren voor een wandeling rond de locatie. Daar waar het mogelijk is ook richting de IJsselkade. De beoogde doorsteken zijn geprojecteerd over particulier eigendom en kunnen alleen worden gerealiseerd als de eigenaren bereid zijn hieraan medewerking te verlenen.

De Doeldijk is onlangs ingericht als fietsstraat en is onderdeel van een regionale fietsroute. Intensivering van auto’s en vrachtverkeer op deze straat is niet de bedoeling. Daarom ligt de entree van de nieuwe woonwijk aan het IJsselveld.

Woningbouwprogramma

De maximale V.O.N. prijzen in het betaalbare segment zijn beperkt tot de NGH grens. Die is op dit moment ca. € 350.000,-

Ongeveer 10-15 m

Er is onderzoek gedaan naar de vraag naar woningen, nog niet naar de vraag naar grootte van de woningen.

Nee, dat is wettelijk niet mogelijk. We kunnen wel met de marktpartijen afspraken maken hoe/wanneer zij de nieuwe woningen bijvoorbeeld adverteren in de lokale media.

De gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat minimaal 25% van de woningen in het betaalbare segment wordt gerealiseerd. Dit zijn koopwoningen tot de NHG grens of middenhuur woningen.

Dit ligt nog niet vast, maar de eerste gedachten gaan uit naar enkele schuurachtige bouwvolumes met een hoogte van één bouwlaag plus kap, met daarin rug-aan-rijwoningen voor starters. Deze worden omgeven door fruit- en bloesembomen

De doelgroep die de wethouder heeft benoemd naar ouderen en mensen met lagere inkomens zijn de doorstromers

In de zone globaal achter de bedrijven aan IJsselveld en de Doeldijk is een losse verkaveling voorzien van vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen met ruime tuinen. Eén en ander in overeenstemming met de bestaande woningen in het plangebied langs de Montfoortse Vaart.

De overige 45% van de woningen zijn vrije sector woningen, de invulling hiervan is nog niet bekend.

 

In dit plan kunnen we eigenlijk niet spreken van hoogbouw. De accenten die zijn ingetekend zijn 4 of max. 5 lagen hoog. Het effect op de zichtlijnen vanaf de Doeldijk bijvoorbeeld zal daarom zeer beperkt zijn. We kunnen dit laten zien met een profieltekening op de volgende meedenkavond.

Er zullen ook woningen voor de doorstroom doelgroep worden gerealiseerd. Welke typen dit zijn en of deze ook een garage hebben weten wij op dit moment nog niet.

Nee de verkoopprijzen zijn in dit stadium nog niet bekend.